Schoolbedrijfsplan 2015-2019

Het Schoolbedrijfsplan maakt deel uit van de kwaliteitscyclus van de school en is gebaseerd op het bestuursbeleid zoals verwoord in het Ondernemersplan van PRIMOvpr en de regelgeving vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Schoolbedrijfsplan is in eerste instantie bedoeld om voor onszelf houvast te bieden in het formuleren van en vasthouden aan beleidskeuzes. Wij hopen hiermee een instrument te hebben waarmee we de kwaliteit van het onderwijs op onze school kunnen verbeteren.
 
Dit Schoolbedrijfsplan is gebaseerd op een aantal andere beleidsdocumenten. Onderdelen van deze beleidsdocumenten zijn in dit Schoolbedrijfsplan opgenomen. Deze beleidsdocumenten liggen Bij PRIMOvpr en/of op school ter inzage.
 
Een aantal van deze beleidsdocumenten:
Het Ondernemersplan PRIMOvpr;
Het Kwaliteitsplan PRIMOvpr;
Het Formatieplan PRIMOvpr;
Het PRIMOvpr IPBplan;
De Functiemix van PRIMOvpr;
Het PRIMOvpr ARBO- en Veiligheidsplan;
Het PRIMOvpr Verzuimbeleidsplan;
Het PRIMOvpr Jaarverslag;
Het Zorgplan FSL 39–06 met bijbehorend Implementatieplan;
Het Schoolbedrijfsplan dynamisch gedeelte (Jaarplan);
De Schoolgids;
Het Jaarverslag;
De Jaar- en toetsplanner
Het Sponsorbeleidsplan;
Het Activiteitenplan (de urentabel);
Het Jaarverslag van de medezeggenschapsraad;
De Klachtenprocedure;
Het Inspectieverslag;
Het document Burgerschap;
De digitale versie van Kwaliteit In Kaart (KIK);
De ABC map.
 
Alle beleidsdocumenten zijn actueel, dat wil zeggen: er wordt actief mee gewerkt en de documenten zijn nooit ouder dan vier jaar. Bovendien worden de beleidsplannen jaarlijks tijdens vergaderingen besproken en daarna geactualiseerd. De beleidsplannen zijn geschreven om een doorgaande lijn op alle gebieden te borgen en bewaken.
Het Schoolbedrijfsplan sluit aan op het voorliggende Schoolplan 2007-2011.
 
Download hier het schoolbedrijfsplan 2015-2019

Agenda't Want nieuws