Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is het officiële contactorgaan tussen de school en het bevoegd gezag en de ouders. De taken van de MR zijn:
  • Het bevorderen van de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg;
  • Het uitbrengen van adviezen;
  • Het instemmen met bijvoorbeeld het schoolbedrijfsplan, de schoolgids of wijzigingen daarin.
De bevoegdheden van de MR staan omschreven in het medezeggenschapsreglement. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderdata staan in de kalender vermeld en worden ook in de nieuwsbrief vermeld. U kunt deze vergaderingen altijd bijwonen.
 
 

 

Agenda't Want nieuws